Valitse sivu

Rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste Arctic Lab:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.
Laatimispäivä 12.1.2019

Rekisterinpitäjä

Arctic Lab Oy
Y-tunnus 2346460-9
PL 287, 90101 Oulu

Rekisteriasioista vastaava

Arctic Lab Oy
Y-tunnus 2346460-9
PL 287, 90101 Oulu
info@arcticlab.fi

Rekisterin nimi
Arctic Lab Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti
Henkilö on tilannut verkkokaupasta Arctic Lab Oy:n tuotteita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Arctic Lab Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Arctic Lab Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Voimme tarvittaessa luovuttaa välttämättömiä tietoja tuotteiden lähettämisen takaamiseksi kolmansille osapuolille (esim. tulli).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Arctic Lab Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka sijaitsee suojatulla palvelimella. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@arcticlab.fi.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selainta tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla tunnistamme seuraavia asioita ja pystymme niiden avulla seuraamaan sivuston analytiikkaa, joka auttaa meitä parantamaan toimintaamme:

IP -osoite
kellonaika
vieraillut sivut
selaintyyppi
mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivuille

Ensisijaisesti käytämme evästeitä ostoskorin toimintaan, tuotteiden ostamiseen ja asiakastilille kirjautumiseen. Näissä evästeeseen tallentuu yksilöllinen tunniste sekä muuta tarvittavaa tietoa kyseisen toiminnon käyttöön. Jos käytät kyseisiä toimintoja, on näiden evästeiden käyttö pakollista.

Privacy policy

Personal Data Act (523/99) Section 10
Completion date 12.1.2019

Registrar

Arctic Lab Oy
Business ID 2346460-9
PO Box 287, 90101 Oulu

Responsible for registrations

Arctic Lab Oy
Business ID 2346460-9
PO Box 287, 90101 Oulu
info@arcticlab.fi

Name of the registry
Arctic Lab Oy’s online store user register.

Basis for maintaining the register and access to information
The person has ordered the products of Arctic Lab Oy from the online store.

Purpose of processing personal data (purpose of the register)

Personal data stored in Arctic Lab Oy’s online store user register is used for customer relationship management, contact management, marketing purposes, and other online service purposes.

Content of the register

The registry will collect registered basic information such as:
– Name
– address
– phone
– Email.

Regular sources of information

The registrar registers from the Arctic Lab Oy online user the information that the user himself / herself reports when using the website.

Regular disclosure of information and transfer of data outside the EU or the European Economic Area

No regular disclosure to third parties. We may, if necessary, disclose the necessary information to guarantee the delivery of products to third parties (eg customs).

Principles of Registry Security

Arctic Lab Oy’s online store user register information is stored in a controller system located on a secure server. Accessing the system requires entering a username and password. The system is also protected by firewalls and other technical means. Only certain predefined employees of the controller can access and access the information contained in the registry that is stored in the system. The information contained in the register is located in locked spaces.

Registered right of refusal

The data subject has the right to prohibit the controller from processing data concerning him / her for direct marketing, distance selling and other direct marketing and market and opinion surveys. The ban must be made in writing and addressed to the persons responsible for the register.

Registered right of inspection

The data subject has the right to inspect the data stored in the register and to receive copies thereof. The inspection request must be made in writing to info@arcticlab.fi.

Correcting Information

The controller shall correct, delete or supplement any personal data contained in the register that is inappropriate for the purpose of the processing, unnecessary, incomplete or outdated, either on its own initiative or at the request of the data subject. The data subject must contact the data controller of the registrar to correct the information.

Cookies

This website uses cookies. Cookie is a small text file that is saved to the users hard drive. Using cookies we can ensure you the best possible service for our customers. List of information that is saved in cookies:

IP -address
time of visit
pages visited
type of web browser
URL which the user is referred to the site

In addition, our e-shop uses cookies to ensure the functionality of the shopping cart, purchases and to allow customers login. Using these functions saves individual identification info, that ensures that our e-shop works correctly. The use of cookies for these functions is mandatory.